Archiwum

Regulamin portalu Obsługa faktur obowiązujący od 01.01.2024 r.

Instrukcja portalu Obsługa faktur

Regulamin promocji "Pakiet 3 bezpłatnych weryfikacji kontrahenta"

Regulamin promocji "2 mies. za darmo"

Pobierz aplikację mobilną

Polityka prywatności

Częste pytania i odpowiedzi

Regulamin serwisu Zweryfikuj Kontrahenta

Regulamin portalu Obsługa faktur

CashDirector 
Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

pomoc@obslugafaktur.pl

022 300 52 52

Zaloguj się

Wypróbuj za darmo

Regulamin

Regulamin KSeF

Regulamin

Użytkownik może cofnąć lub usunąć swoją zgodę lub blokować cookies, które są do niego wysyłane z tej witryny, jednakże wówczas pewne części witryny mogą nie działać poprawnie.

 

5. Kontakt z Administratorem

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na nasz na adres e-mail przeznaczony do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych: administrator@cashdiractor.com

Dostawcą programu Obsługa faktur jest CashDirector SA

CashDirector SA jest firmą świadcząca usługi informatyczne
i księgowe. Założona w 2012 roku dziś zatrudnia 150 pracowników w 3 lokalizacjach: Warszawie, Lublinie i Toruniu.

CashDirector posiada kapitał zakładowy ponad 14 mln zł, certyfikat ISO 27001 i polisę ubezpieczeniową 1 mln zł.

Smevent – od 12h do 30 dni (automatycznie ustawione na 12h)    Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym        Ciasteczko zawiera eventId przypisane po zdarzeniu koszyk, usuwane przy zdarzeniu zakup      Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smform – 12 miesięcy            Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu   Informacje na temat zachowania formularzy i popupów – ilość wizyt, timestamp ostatniej wizyty, informacje o tym czy popup został zamknięty/zminimalizowany          Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smg – 12 miesięcy      Ciasteczko identyfikujące użytkownika         Losowy identyfikator w formacie UUID        Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smvr – 10 lat   Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64)   Wartości zakodowane przez base64 Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smwp – 12 miesięcy   Informacje o formularzu zgody na WebPush           Wartość true/false     Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

Smg – 12 miesięcy      Ciasteczko identyfikujące użytkownika – globalny identyfikator w obrębie całego systemu         Losowy identyfikator w formacie UUID           Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smrcrsaved – 12 miesięcy      Ciasteczko zapisujące informacje czy identyfikator został zapisany w SALESmanago (deprecated)          Wartość true/false        Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

smOViewsPopCap – 10 lat     Ciasteczko zapisujące informacje o cappingu wyświetleń popupów           SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba            Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

SMCNTCTGS – 10 lat  Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym           Ciasteczko zawiera tagi przypisane do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”tag1,tag2″}  Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

SMOPTST – 10 lat       Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym           Ciasteczko zawiera status kontaktu przypisany do zahaszowanego maila w postaci json’a {„hashowanyEmail”:”true”, „hashowanyEmail”:”false”}          Ciasteczko jest automatycznie dodawane przez skrypt SALESmanago – nie można nie wyrazić zgody inaczej niż wyłączyć obsługę ciasteczek w przeglądarce.

Polityka prywatności serwisu internetowego www.obslugafaktur.pl

 

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jako naszego Klienta i użytkownika strony internetowej www.obslugafaktur.pl jest bardzo ważnym aspektem działalności naszej firmy. Nasza polityka w zakresie prywatności została przygotowana po to, aby zapoznać użytkowników z zasadami gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na tej stronie internetowej oraz w naszej firmie.

Zasady dotyczące Polityki prywatności są dostępne na stronie głównej tej witryny internetowej, a także w każdym miejscu na stronach, gdzie użytkownicy przekazują swoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 96, 00-807 Warszawa (dalej: „CD”).

Zapewniamy przetwarzanie Pani/Pana dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. CD wdrożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto tam, gdzie udostępnia nam Pani/Pan swoje dane osobowe w celu innym, niż wskazany w umowie zakres współpracy, w szczególności w ramach postępowania rekrutacyjnego czy też zapytania ofertowego, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest także CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 96, 00-807 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: administrator@cashdirector.com

 

1. Dane, które otrzymujemy od Państwa i inne dane

W ramach naszej strony internetowej www.obslugafaktur.pl, podajemy dane kontaktowe do naszej firmy, za pomocą których istnieje możliwość przekazania danych osobowych (np. e-mail, adres), ujawnienie takich informacji przez użytkownika jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Państwa zlecenia czy też odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w ramach realizacji umowy.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane tylko do celu, w jakim zostały nam udostępnione, przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w następujących celach:

1. realizacji umowy,

2. marketingu towarów i usług własnych i podmiotów, które reprezentujemy,

3. przekazania informacji, o które Państwo poprosili,

4. rozpatrywania Państwa skarg lub uwag.

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały ujawnione. Dane będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu, w zakresie którego są przetwarzane:

a) W razie zawarcia umowy, dane będą przetwarzane co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych. W razie powstania roszczeń, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania postępowania sądowego uwzględniając okres egzekucji wyroku.

b) przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń;

c) rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych;

d) zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wykazania przez CD realizacji obowiązków prawnych. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.

 

Dane osobowe podane w ramach procesu rekrutacji są przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracowników. Wszystkie udostępnione nam dane są usuwane najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub po zakończeniu celu przetwarzania, o ile udzielono stosownej zgody w tym zakresie.

Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania Państwa preferencji, aby wykorzystywać te dane do celów, które zostaną wyjaśnione w sytuacjach związanych z możliwością profilowania.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wyrazicie Państwo na to stosowną zgodę.

 

3. Prawa w zakresie przekazanych danych osobowych

W celu zapewnienia każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych, mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

- prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane CD przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

Mogą Państwo zwrócić się do CD z wnioskiem o otrzymanie informacji, czy CD przetwarza Państwa dane osobowe.

- prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są
już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy CD nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.

- prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła CD.

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD lub w innym sposób ustalony z Panią/Panem.

- prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. CD nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub usunięcie niektórych danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

- prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje CD o zmianie swoich danych osobowych.

Mogą Państwo zwrócić się do CD z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

- prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć listownie na adres CD.

Państwa dane osobowe nie będą przesyłane do tzw. państw trzecich, niezapewniających wystarczającej ochrony danych osobowych. Informujemy Państwa, iż może się zdarzyć, że Państwa dane będą wysyłane lub przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia) („EOG”), np. by postępować zgodnie z instrukcjami, przestrzegać obowiązku prawnego lub współpracować z usługodawcami, którzy świadczą CD swojego usługi w celu pomocy w prowadzeniu Państwa kont i świadczeniu naszych usług. Jeśli zaistnieje okoliczność, przez którą CD będzie zmuszona przekazać dane poza EOG, upewni się, że są one chronione w sposób wymagany przepisami prawa i podejmie stosowne środki w tym celu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dlatego też www.obslugafaktur.pl nie gromadzi i nie przechowuje informacji dotyczących osób, o których wiadomo, że są niepełnoletnie.

 

4. Cookies

Automatycznie gromadzimy na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Przy każdym dostępie użytkownika do tej strony i przy każdym wywołaniu zawartości strony dane dostępu są zapamiętywane w postaci logów zawierających np. stronę internetową, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę, za pomocą narzędzi analitycznych.

Pliki logów zapisujemy aby chronić nasze systemy, aby np. móc identyfikować ataki na nasze systemy. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookie jest niewielkim plikiem, złożonym z cyfr lub liter, który ładuje się do komputera, kiedy użytkownik korzysta z pewnych, określonych stron. Cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika.

Cookies mogą zostać zapisane na dłuższy czas lub też mogą zostać usunięte gdy zakończono przeszukiwania stron internetowych (sesja zaczyna się od momentu, gdy użytkownik otworzy okno przeglądarki do momentu, gdy ją opuści).

Trwałe pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądania, co pozwala na zapamiętanie preferencji użytkownika, lub jego działań podczas przeglądania danej strony (lub nawet wielu różnych stron internetowych). Trwałe pliki cookies mogą być używane między innymi do zapamiętania preferencyjnych czynności i dokonanych wyborów użytkownika.

Sesyjne pliki cookies dają stronom internetowym możliwość łączenia działań użytkownika podczas przeszukiwania tych stron. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte po zakończeniu przeglądania i nie są przechowywane przez dłuższy czas.

Pliki cookie ‘strony pierwszej’ i ‘strony trzeciej’ To czy dany plik cookie jest plikiem „strony pierwszej” czy „strony trzeciej” wynika z witryny lub domeny, która umieszcza dany cookie. Cookies „pierwszej strony” w podstawowym znaczeniu są to cookies zamieszczone przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika - witrynę wyświetlaną w oknie URL. Cookies „trzeciej strony” to cookies, które są umieszczane przez domeny różne od odwiedzonej przez użytkownika.

Podczas korzystania z naszej strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów (zewnętrzne pliki cookies), w szczególności od dostawców serwisów takich jak: Facebook, YouTube czy Google w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej, zintegrowanej z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookie w swojej polityce prywatności. Zewnętrzne pliki cookies mogą być również umieszczane przez inne podmioty, jak Google Inc. w celu zbierania zanonimizowanych informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby poprawiania działania naszej strony internetowej.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat cookies, w tym między innymi jak je blokować i usuwać, proszę zapoznać się z: http://www.allaboutcookies.org/

 

Niniejsza witryna internetowa używa przedstawionych poniżej Cookies

Cookies sesyjne

cc

 

Google Analytics
_ga 720 dni .
obslugafaktur.pl
_gat 1 minuta .
obslugafaktur.pl
_gat_wwTracker 1 minuta .obslugafaktur.pl
_gid 24 godziny .obslugafaktur.pl

 

 

Czym jest portal Obsługa faktur

Obsługa faktur to zdalne narzędzie, dzięki któremu masz wszystkie faktury kosztowe i sprzedażowe uporządkowane automatycznie w jednym miejscu – na komputerze - widoczne zarówno dla Ciebie, jak i Twojej księgowości.

 

 • Wystarczy zrobić zdjęcie lub przesłać skan faktury kosztowej, aby mieć
  wszystko w jednym miejscu na portalu i nie gubić dokumentów

 • Na bieżąco widzisz status wszystkich faktur i działań Twojej księgowości

 • Nie tracisz czasu na dojazdy do księgowej/go

 • Wystawiasz faktury i możesz wysyłać przypomnienia o płatności do swoich klientów

Czym jest portal Obsługa faktur

Obsługa faktur to zdalne narzędzie, dzięki któremu masz wszystkie faktury kosztowe i sprzedażowe uporządkowane automatycznie w jednym miejscu – na komputerze - widoczne zarówno dla Ciebie,
jak i Twojej księgowości.

 

 • Wystarczy zrobić zdjęcie lub przesłać skan faktury kosztowej, aby mieć
  wszystko w jednym miejscu na portalu i nie gubić dokumentów

 • Na bieżąco widzisz status wszystkich faktur i działań Twojej księgowości

 • Nie tracisz czasu na dojazdy do księgowej/go

 • Wystawiasz faktury i możesz wysyłać przypomnienia o płatności do swoich klientów

Korzystaj bezpiecznie
z portalu Obsługa faktur!

Dostawca portalu (CashDirector) wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg międzynarodowych korporacyjnych standardów i posiada certyfikat ISO27001

Proste narzędzie do dostarczania faktur księgowym bez wychodzenia z domu.
Wygodnie i bezpiecznie