Instrukcja portalu Obsługa faktur

Regulamin promocji "Pakiet 3 bezpłatnych weryfikacji kontrahenta"

Regulamin promocji "2 mies. za darmo"

Pobierz aplikację mobilną

Polityka prywatności

Częste pytania i odpowiedzi

Regulamin serwisu Zweryfikuj Kontrahenta

Regulamin portalu Obsługa faktur

CashDirector 
Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

pomoc@obslugafaktur.pl

022 300 52 52

Zaloguj się

Wypróbuj za darmo

Regulamin portalu Obsługa faktur - pobierz PDF

Dostawcą programu Obsługa faktur jest CashDirector SA

CashDirector SA jest firmą świadcząca usługi informatyczne
i księgowe. Założona w 2012 roku dziś zatrudnia 150 pracowników w 3 lokalizacjach: Warszawie, Lublinie i Toruniu.

CashDirector posiada kapitał zakładowy ponad 14 mln zł, certyfikat ISO 27001 i polisę ubezpieczeniową 1 mln zł.

Czym jest portal Obsługa faktur

Obsługa faktur to zdalne narzędzie, dzięki któremu masz wszystkie faktury kosztowe i sprzedażowe uporządkowane automatycznie w jednym miejscu – na komputerze - widoczne zarówno dla Ciebie, jak i Twojej księgowości.

 

 • Wystarczy zrobić zdjęcie lub przesłać skan faktury kosztowej, aby mieć
  wszystko w jednym miejscu na portalu i nie gubić dokumentów

 • Na bieżąco widzisz status wszystkich faktur i działań Twojej księgowości

 • Nie tracisz czasu na dojazdy do księgowej/go

 • Wystawiasz faktury i możesz wysyłać przypomnienia o płatności do swoich klientów

Czym jest portal Obsługa faktur

Obsługa faktur to zdalne narzędzie, dzięki któremu masz wszystkie faktury kosztowe i sprzedażowe uporządkowane automatycznie w jednym miejscu – na komputerze - widoczne zarówno dla Ciebie,
jak i Twojej księgowości.

 

 • Wystarczy zrobić zdjęcie lub przesłać skan faktury kosztowej, aby mieć
  wszystko w jednym miejscu na portalu i nie gubić dokumentów

 • Na bieżąco widzisz status wszystkich faktur i działań Twojej księgowości

 • Nie tracisz czasu na dojazdy do księgowej/go

 • Wystawiasz faktury i możesz wysyłać przypomnienia o płatności do swoich klientów

Korzystaj bezpiecznie
z portalu Obsługa faktur!

Dostawca portalu (CashDirector) wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg międzynarodowych korporacyjnych standardów i posiada certyfikat ISO27001

Proste narzędzie do dostarczania faktur księgowym bez wychodzenia z domu.
Wygodnie i bezpiecznie

Regulamin
Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta 
dostępnego w ramach Serwisu CashDirector,
 

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) CASHDIRECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Operator) w uzgodnieniu z Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Dostawca) ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin) w zakresie usługi Rekomendacja.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 2. Prawo telekomunikacyjne - ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
 3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 6. Serwis CashDirector – oznacza serwis internetowy CashDirector umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z usług informatycznych opisanych w _Regulaminie Serwisu CashDirector
 7. Regulamin Serwisu CashDirector – regulamin Serwisu CashDirector, w pakietach: Fakturowanie, Monity Płatności, Wydatki, Planer Płatności, Księgowość, Obsługa Księgowa, Obsługa Księgowa VIP
 8. Serwis Zweryfikuj Kontrahenta – serwis Operatora oparty o dane pozyskiwane od Dostawcy dostępny dla Użytkownika poprzez naciśnięcie przycisku „Sprawdź wiarygodność”
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem z momentem zawarcia Umowy Usługi;
 10. Umowa Usługi – umowa na informacje w postaci Rekomendacji zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem w chwili naciśnięcia przez Użytkownika przycisku „Sprawdź wiarygodność”, na podstawie której Użytkownik zleca Operatorowi zamówienie we własnym imieniu, lecz na rzecz Użytkownika u Dostawcy usługi w zakresie dostarczenia informacji na temat wiarygodności finansowej obecnych bądź potencjalnych kontrahentów Użytkownika, będących przedsiębiorcami zarejestrowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których dane zostały wprowadzone do Serwisu CashDirector, w zakresie rekomendacji współpracy. Rekomendacja generowana jest w oparciu o bazy danych Dostawcy.
 11. Użytkownik - oznacza przedsiębiorcę korzystającego z Serwisu CashDirector, który zaakceptuje Regulamin;
 12. CashDirector S.A. - spółkę CashDirector Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP 5222885734, REGON: 141400865, o kapitale zakładowym 14.784.247,- zł, opłaconym w całości;
 13. Dostawca - spółkę Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044623, NIP 527-21-77-123, REGON 013159561, o kapitale zakładowym 18.946.000,- zł, opłaconym w całości;

14. Rekomendacja –dostarczaną przez Dostawcę Operatorowi na rzecz Użytkownika informację o charakterze gospodarczym na temat podmiotów trzecich zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącą ich wiarygodności finansowej, skompilowaną do postaci rekomendacji współpracy z danym podmiotem. Rekomendacja może przyjąć jedną z trzech opcji:

  1. „Wiarygodny kontrahent”
  2. „Współpracuj i monitoruj”
  3. „Rekomendowana płatność z góry”

§ 2

Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Umowy Usługi. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, zrozumienie i akceptację jego warunków. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu CashDirector.

 

Rozdział II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 1

 1. Regulamin dotyczy realizacji Umowy Usługi, która polega na udostępnianiu on-line Rekomendacji za pośrednictwem Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta dostępnego w ramach Serwisu CashDirector.
 2. Aby uzyskać Rekomendację Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo zaakceptować Regulamin oraz kliknąć w przycisk „Sprawdź wiarygodność” znajdujący się w zakładce Fakturowanie przy informacjach na temat kontrahenta (nazwa, adres, NIP), którego dane zostały wprowadzone do Serwisu CashDirector .Po uruchomieniu przycisku „Sprawdź wiarygodność” Serwis Zweryfikuj Kontrahenta wysyła zapytanie do bazy danych Dostawcy, z której zwrotnie otrzymuje Rekomendację.
 3. Rekomendacja przekazywania jest bez podania danych będących jej podstawą oraz bez podawania źródeł informacji bazowych.
 4. Ze względu na specyfikę rynku informacji gospodarczej, technikę gromadzenia danych i brak możliwości ich pełnej weryfikacji zarówno Operator, jak i Dostawca nie gwarantują, że Rekomendacje oraz wynikające z nich oceny będą w całości zgodne ze stanem faktycznym i pozbawione błędów. Dodatkowo Rekomendacje należy analizować uwzględniając dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że wykorzystuj dane otrzymane w Rekomendacji na własną odpowiedzialność i ryzyko, a zarówno Operator, jak i Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie Rekomendacji, a w szczególności za utratę zysków lub wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z informacji dostarczonych w Rekomendacji.
 6. Rekomendacja powinna mieć jedynie charakter poglądowy dla Użytkownika i stanowić jedynie wstępną sugestię dla Użytkownika. Rekomendacja nie powinna być jedyną podstawą do podejmowania decyzji w zakresie nawiązania i zakresu współpracy z ocenianym podmiotem. Powinna być traktowana jako element uzupełniający w procesie zarządzania ryzykiem stosowanym u danego Użytkownika.

 

Rozdział III

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Wymogi techniczne dla korzystania z Usługi są tożsame z wymogami dla korzystania z Serwisu CashDirector określonymi w Regulaminie Serwisu CashDirector.

 

§ 2

Operator informuje, iż Dostawca zastrzegł sobie prawo do prowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych serwisu Dostawcy, w ramach którego działa baza danych, z której otrzymywana jest Rekomendację. Prace naprawcze mogą przejściowo utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z usługi Rekomendacja. Operator dołoży starań by Użytkownik był informowany o planowanych przerwach zgodnie z Regulaminem Serwisu CashDirector.

§ 3

Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Operatorowi wynagrodzenia za Usługę Rekomendacja zgodnie z cennikiem umieszczonym w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do Regulaminu Serwisu CashDirector.

 

Rozdział IV

Zawarcie  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną/czas trwania umowy

§ 1

Zwarcie Umowy następuje poprzez i w chwili naciśnięcia przez Użytkownika przycisku „Sprawdź wiarygodność”, co jest równoznaczne z  wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie mu, w ramach realizacji zawartej przez niego Umowy Usługi, usług drogą elektroniczną. Umowę uznaje się za wykonaną w chwili uzyskania przez Użytkownika Rekomendacji.

 

Rozdział V

Zlecanie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z użycia niewłaściwych danych kontrahenta - numeru NIP, przy korzystaniu z Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta.

Rozdział VI

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 1

Operator, ani Dostawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji biznesowych podjętych przez Użytkownika na podstawie danych pozyskanych z Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta.

Rozdział VII

Przekazywanie danych

§ 1

Użytkownik zlecając Operatorowi zamówienie u Dostawcy Rekomendacji, upoważnia Operatora, jako administrator danych, do przekazania Dostawcy danych osobowych kontrahenta, którego ma dotyczyć Rekomendacja tj. jego numeru NIP.

§ 2

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych poprzez dostęp do Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta, jak również przyjmuje do wiadomości, że informacje otrzymane z Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta nie mogą być przez Użytkownika w żaden sposób kopiowane, transmitowane elektronicznie lub w innych sposób, modyfikowane, przekazywane osobom trzecim wbrew zapisom niniejszego Regulaminu, bądź też wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora. W szczególności nie mogą być publikowane, ani wykorzystywane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

§3

Użytkownik, na zasadach ogólnych przewidzianych w szczególności w kodeksie cywilnym, zrekompensuje Operatorowi ewentualne roszczenia osób trzecich, jeżeli roszczenia te spowodowane zostały zawinionym przez Użytkownika przekazywaniem informacji pozyskanych od Operatora za pośrednictwem Serwisu Zweryfikuj Kontrahenta.

 

Rozdział VIII

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 1

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Dostawcę za pośrednictwem Operatora drogą elektroniczną Usługi Rekomendacja na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu CashDirector.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.

§ 2

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

§ 3

Wszystkie tytuły rozdziałów mają jedynie charakter informacyjny i nie pozostają w związku z tym ich wykładnią.

§ 4

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 11 2020 roku.